Tubaria minutalis
Previous post

Tubaria pallidispora

J.E. Lange

Next post

Ombrophila hemiamyloidea

Baral & Gminder