AscomycotaClase LeotiomycetesOrden Helotiales

Pyrenopeziza mercurialis

(Fuckel) Boud.

Piloñeta, Pra (Piloña-Asturias), 9-IV-2016, en tallos de Mercurialis perennis, ERD-6683.

Pyrenopeziza mercurialis. Boudier, Icones Mycologicae Pl. 550.

Pyrenopeziza mercurialis ERD-6683. Foto: Enrique Rubio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyrenopeziza mercurialis ERD-6683. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Pyrenopeziza mercurialis ERD-6683. Foto: Enrique Rubio.

Dendrostoma istriacum
Previous post

Dendrostoma istriacum

Voglmayr & Jaklitsch

Sclerotinia tuberosa
Next post

Sclerotinia tuberosa

(Bull.) Fuckel