AscomycotaClase PezizomycetesOrden Pezizales

Anthracobia tristis

(Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Boud.

As Veigas (Taramundi-Asturias), 19-XII-2020, en restos carbonizados, leg. Iván Martín, det. E. Rubio, ERD-8650.

Anthracobia tristis

Anthracobia tristis ERD-8650. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Anthracobia tristis

Anthracobia tristis ERD-8650. Foto: Enrique Rubio.

Gymnopilus penetrans
Previous post

Gymnopilus penetrans

(Fr.) Murrill

Peziza echinospora
Next post

Peziza echinospora

P. Karst.