AscomycotaClase SordariomycetesOrden Diaporthales

Anisogramma vepris

(Lacroix) Merezhko

≡ Apioporthe vepris (Lacroix) Wehm.

La Curtia (Castrillón-Asturias), 12-IV-2020, en nervios foliares principales en hojas de Rubus sp., ERD-8322.

Anisogramma vepris

Anisogramma vepris ERD-8322. Foto: Enrique Rubio.

Anisogramma vepris

Anisogramma vepris ERD-8322. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Anisogramma vepris

Anisogramma vepris ERD-8322. Foto: Enrique Rubio.

Previous post

Mollisia gabretae aff.

Svrček

Next post

Porpidia crustulata cf.

(Ach.) Hertel & Knoph