AscomycotaClase LeotiomycetesOrden Helotiales

Pilidium

sp. ERD-8204

Oza de los Ríos (La Coruña), 11-I-2020, en hojas de Eucalyptus globulus, leg. Antonio Couceiro, ERD-8204.

Pilidium sp. ERD-8204. Foto: Enrique Rubio.

Pilidium sp.

Pilidium sp. ERD-8204. Conidios del anamorfo. Foto: Enrique Rubio.

Pilidium sp.

Pilidium sp. ERD-8204. Anamorfo. Foto: Enrique Rubio.

Pilidium sp.

Pilidium sp. ERD-8204. Teleomorfo. Foto: Enrique Rubio.

Merismodes anomala
Previous post

Merismodes anomala

(Pers.) Donk

Chrysonectria finisterensis
Next post

Chrysonectria finisterrensis

Lechat, J. Fourn. & Priou