BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Agaricales

Coprinopsis radiata

(Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Coprinopsis radiata

Coprinopsis radiata. Aguasmestas (Somiedo-Asturias), 14-IV-2018, paja mezclada con estiércol. Foto P. Zapico

Coprinopsis radiata. Lazana (Las Regueras-Asturias), 23-XI-2018, paja con estiércol. Foto: Enrique Rubio.

Coprinopsis radiata

Coprinopsis radiata. Micrografía.  Aguasmestas (Somiedo-Asturias), 14-IV-2018, paja mezclada con estiércol. Foto: Enrique Rubio

Previous post

Agaricus bisporus

(J. E. Lange) Imbach

Next post

Hysterostegiella lauri

(Caldesi) B. Hein