AscomycotaClase DothideomycetesOrden Phaeotrichales

Trichodelitschia minuta

(Fuckel) N. Lundq.

Saliencia, carretera a ‘La Farrapona’ (Somiedo-Asturias), 7-XI-2019, en excrementos de liebre del piornal (Lepus castroviejoi).

Trichodelitschia minuta

Trichodelitschia minuta. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Trichodelitschia minuta

Trichodelitschia minuta. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Trichodelitschia minuta

Trichodelitschia minuta. Foto: Enrique Rubio.

 

Phaeoclavulina roellinii
Previous post

Phaeoclavulina roellinii

(Schild) Giachini

Next post

Sporormiella australis

(Speg.) S. I. Ahmed & Cain