AscomycotaClase LeotiomycetesOrden Helotiales

Calycellina guttulifera

Svrček

s. lat.

Calycellina guttulifera Svrček, Česká Mykol. 43(4): 217 (1989).

Alto de La Cobertoria (Lena-Asturias), 27-VIII-2016, sobre el himenio de un viejo políporo resupinado, leg. & det. E. Rubio, ERD-6788.

Calycellina guttulifera

Calycellina guttulifera s. lat. ERD-6788. Foto: Enrique Rubio.

Calycellina guttulifera

Calycellina guttulifera s. lat.  ERD-6788. Espòras x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calycellina guttulifera

Calycellina guttulifera s. lat.  ERD-6788. Foto: Enrique Rubio.

Calycellina guttulifera

Calycellina guttulifera s. lat.  ERD-6788. Foto: Enrique Rubio.

Thecotheus himalayensis
Previous post

Thecotheus hymalayensis

S.C. Kaushal

Pgragmotrichum chailletii
Next post

Phragmotrichum chailletii

Kunze