AscomycotaClase LeotiomycetesOrden Helotiales

Spathularia nigripes

(Quél.) Sacc.

Talayuela, pinar de Morneo (Cáceres), 27-II-2016, madera muy degradada de Pinus pinaster, leg. & det. Justo Muñoz, ERD-6647.

Spathularia nigripes

Spathularia nigripes ERD-6647. Esporas y conidios x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Spathularia nigripes

Spathularia nigripes ERD-6647. Foto: Enrique Rubio.

Eutypella quaternata
Previous post

Eutypella quaternata

(Pers.) Rappaz

Kompsoscypha chudei
Next post

Kompsoscypha chudei

(Pat.

ex

Le Gal) Pfister