Oligoporus wakefieldiae
Previous post

Oligoporus wakefieldiae

(Kotl. & Pouzar) Ryvarden & Melo

Bacidia herbarum
Next post

Bacidia herbarum cf.

(Stizenb.) Arnold